Doodle Sheep קחשמ

םירייצמ םישבכ (Doodle Sheep):

.ושארמ הביבסה תא רוקחלו הובג רה לע ספטל הצור תינרקסה השבכה ירבד .וזה הקתפרהה תא עצבל הל רוזעת םירייצמ םישבכ קחשמב התא .םינוש םיהבגב םיאצמנו םיקחרמב הזמ הז םידרפומה ןבא יסנפ תוארל ולכ .תוגרדמ תרוצב רהה שארל וליבוי םה .תוהובג תוציפק ןמזה לכ ושעי ךלש םישבכה .רובעל וילע ןוויכ הזיאב ןייצת הרקבה ישקמ תרזעב .תומת איה זא יכ ,םוהתל לופיל הל תתל אל רקיעה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות