Submarine Spelling Practice קחשמ

תללוצ תויא לוגרת (Submarine Spelling Practice):

.רוגישל הנכומ ץימאה טינרבקה לש ותטילשב הבוהצה תללוצה .קומעהu200bu200b סונייקואה תיעקרקמ תורצוא תודיש םירהל דמוע התא .תללוצה תויא לוגרתב תולאשה לע ןוכנ הנוע התאשכ הגרדהב שחרתת הדירי .םיקיר םיאתב םתוא ובתכ זאו םילימל בטיה ובישקה .עיפוהל הרומא הלימ וזיא עובקל השק רתוי םכל היהי לילצ אלל .הזחל עיגהל ,חוטב ךא טאל תדרוי הריסה דציכ תוארל ולכות יכנאה םלוס .םכלש ויהי תורצואה לכו ועטת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות