Dinosaurs Jigsaw Deluxe קחשמ

סקולד לזאפ םירואזוניד (Dinosaurs Jigsaw Deluxe):

.םירואזוניד לש םינוש םיגוס םע רשקתל וליפאו תופצל ,וצרתש המכ םש ט .בשע ינובשע רקיעב אלא ,םד יאמצ םניא םה .דואמ ןיינעמ היהי הז ,ךב עגפי אל דחא ףא .דחוימ סיטרכ ךירצ התא קראפל סנכיהל ידכ לבא .תוכיתחמ ותוא ביכרהל ךירצ אלא ,ותוא תונקל ןתינ אל .םכילע לקהל ידכ םהיתומוקמב םהמ המכ רבכ ונמש .Dinosaurs Jigsaw Deluxe -ב ךמצעב ראשה תא ףסוה .ישארה הדשל רורגו חולה ןימיל םירבש חק .ןקתל ךופהי לזאפה עטק ,ןוכנ רחבנש םוקימה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות