משחק הרובחת חול תודיח באינטרנט

                                  Transport Board Puzzles קחשמ

הרובחת חול תודיח (Transport Board Puzzles):

.םידלי רקיעבו ליג לכב הבושח תוננובתה תוחתפתה .התוא קחשל םוחב םיצילממ ונא ןכל ,ךכל תומרות הרובחתה חול תודיח .הרובחת יעצמא לש בחר ןווגמ םה קחשמב םיירקיעה םיטנמלאה ןכש ,םינב .םיליבקמ תוחול ינשב וארת רתוי הברהו םיעונפוא ,םיסובוטוא ,תוינוכמ .םניא םה ךא ,םיהז םיארנ םיטסה .אבה חולל ההז וניא אוה ,תיללכה הנומתהמ ללחומ דחא טקייבוא .ץחלו ותוא אצמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות