משחק !גנופ היה באינטרנט

                                  Be A Pong! קחשמ

!גנופ היה (Be A Pong!):

!Be A Pong קחשמב .זירז גנופ-גניפ רודכל ךופהת .יספפ לש וגולה םע קיר ריינ לפסל סנכיהל הצור תמאב אוה .המר לכב תינכותה תא םילשהל ול רוזע .םישיגנ יתלבכ ררבתי רשא ,םינוש תומוקמב עיפות סוכ .רודכה תא עולקל תונויסינ העברא ךל שי .סרפכ בהז יבכוכ השולש ולבקת ,םיינש ושגפת םא .דיספמ התא ,העבראהמ דחא ףאב שמתשמ ךניא םא .תונוש תויורשפא םכל ועצותו ,תרחא תיכוכז םושבו הלוחכ סוכב קר תויה .ןווכל ךל רזוע ךירדמ הדוקנ וק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות