משחק תונב תובכוכ באינטרנט

                                  Star Girls קחשמ

תונב תובכוכ (Star Girls):

.תונומת ימגדל רפסה תיבל תכלל תוצור הזלאו הנא תורבח יתש .םהלש םעטה שוח תאו הארמה תא ךירעי םיעבשומ ןכלהמב תומדקומ תויורחת .וז תורחתל ןנוכתהל הרענ לכל ורזעת תונב בכוכ קחשמב םתא .תונבה תחא וארת ךסמה לע םכינפל .הפי תקורסת רוציל זאו ,הינפ לע רופיא םשייל ידכ רופיאב שמתשהל ךרט .ךלשמ דחא רחב ,תוקפוסמה תושובלתה ךותמ ,הלש ןוראה תחיתפ ,ןכמ רחאל .םיטישכתו םיילענ ףוסאל ךרטצת ויתחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות