משחק 3- עגושמ קחשמ באינטרנט

                                  Crazy Match-3 קחשמ

3- עגושמ קחשמ (Crazy Match-3):

.תונוש ןח ינבא ץלחל ול רוזענו םיקוחר תורכמל רובענ םידמגה הרוכ םע .Crazy Match-3 םימסקה ןודקיפ תא הליג ונלש רוביגה .םינוש םיעבצו תורוצב םינבא ליכמ אוה .םיאת לש הווש רפסמל קלוחמ הדשה ,לבוקמכ .תוריהזב לכה תא ןוחבל ךרטצת .וז דצל וז ההז עבצו הרוצ התואב םינבא אצמ .הלאה םיטירפהמ םיטירפ השולשב תחא הרוש םישל ךילע היהי .ךכ לע תודוקנ ולבקתו ,ךסמהמ ומלעיי םה זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות