משחק הנומת לזאפ באינטרנט

                                  Picture Puzzle קחשמ

הנומת לזאפ (Picture Puzzle):

.תקתרמה תונומתה תדיח ןורתפב הנמז תא ריבעהל הטילחה הנא הנטקה הדלי .הז םע הל רוזעת התא .ךסמה לע הנומת הארת .םירופא םיעבצב השעיי הז .םינוש םיצפח לש עבצה יביכר וגצוי וילע דחוימ הרקב חול היהי דצב .קחשמה שרגמל ותוא ריבעהלו םעפ לכב דחא טקייבוא תחקל םכילע היהי .ןיטולחל תינועבצ הנומתל הגרדהב הנומתה תא םיכפוה םתא ,םיקחשמה שרג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות