משחק םילגלג ינפוא באינטרנט

                                  Wheelie Bike קחשמ

םילגלג ינפוא (Wheelie Bike):

.םיינפואב דדומתי בורקב םות .ןמאתהל ךירצ אוה וב Wheelie Bike לש דחוימ םינומיא שרגמל עסנ אוה .םיינפוא לש ירוחאה לגלגה לע הביכר לגרתי ךלש רוביגה .תמיוסמ תוריהמ גישי אוה ,שוודל ליחתמו הגהה ירוחאמ בשוי אוהשכ .ירוחאה לגלגה לע ודמעי םיינפואהו ,הלעמל לגלגה תא ערקי אוה ,דחוימ .המדאב תעגל ימדקה הגההמ עונמלו םיוסמ קחרמ וילע עוסנל וכרטצת תעכ .םינזואמ ךלש םיינפואה לע רומשל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות