Taiga Car Driver קחשמ

הגייט בכר גהנ (Taiga Car Driver):

.הגייטב םיאצמנש םישיגנ יתלב תומוקמל הרוחס ריבעתש תיאשמ לע גהנכ ם .ךלש תיאשמה םגד תא רוחבל ךרטצת .ופוגב ונעטוי תובית .ידמל השק חטש םע חטש ךרד רבועה שיבכב יפיצפס יאוותב וז תינוכמ לע .הלאה םינכוסמה שיבכה יעטק לכב בבותסהל ידכ תינוכמב תינוכמב עוסנל .סמועה תא דבאל אל רקיעה .בוביסה תא דבאמ התא ,תיאשמהמ תלפונ תחא הבית תוחפל םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות