משחק לזאפ הלומרופ באינטרנט

                                  Formula Jigsaw קחשמ

לזאפ הלומרופ (Formula Jigsaw):

.Formula Jigsaw לש חסונה לזאפ םיגיצמ ונא ,1 הלומרופב םיצורימה יב .וללה תוינוכמל םישדקומה םילזאפ ופסאת וב .וז תינוכמ לש הנומת ךלומ עיפות ,םיוסמ ןמז ךשמל ,קחשמה תליחתב .םיבר םינטק םיסיסרל רזפתי אוה תוינש רפסמ רחאל .קחשמה שרגמל ותוא ריבעהלו דחא טנמלא תחקל םכילע היהי .הנוכמה לש תירוקמה הנומתה תא ףוסאת ,דחי םתוא רבחמו ךירצ התאש תומ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות