משחק ןואיזומהמ בתכמ באינטרנט

                                  A Letter from the Museum קחשמ

ןואיזומהמ בתכמ (A Letter from the Museum):

.תוימלצ ,םיקיתע םילכ ,דואמ םימסרופמ םירויצ המכ ללוכה ,קנע תוקיתע .טמולפיד היה אוה - ותוליעפ עבטמ ללוכ ,הברה עסנ ידוד .בר ךרע ילעב םיצפח אלא םינטק םיטישכת ויה אל ולאו תונוש תוצראב תו .םהלש םילנסראב הזה ףסואהמ והשמ תוחפל ויהיש םיצור ויה םלועב םיבר .ולש הכורעתל םיטירפ המכ תוצקהל שקיב ובו בתכמ חלש םהמ דחא ברע .םישקבמ םהש המ תא םרובע רוחבל םכילע ןואיזומהמ בתכמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות