משחק COSMOS באינטרנט

                                  COSMOS קחשמ

COSMOS (COSMOS):

.תונכס הברה הפוצר איהש הדבועה תורמל ,תופשוכמ חטש תוחיש .ידמימ וד ללחב ללח תומרופטלפב עוסנל הנכומ איהו םולכמ תששוח אל CO .הלאה תומוקמב רקיעה הזו ,תמלשומ הרוצב ץופקל עדויו שומח אוה .תומרה לכ תא םילשהלו ותינכות תא שממל ול רוזע .םוקמ תברקב דימ עיפוי הז םדא ,האבה המרופטלפל ץפוק רוביגה םא ,םהמ .ביריה תא סורהל ידכ ןמזב קזב ריהמ תויהל ךירצ התא ןאכו .האלה ךישמהל ולכות זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות