משחק םידלי תווח ףיכ באינטרנט

                                  Kids Farm Fun קחשמ

םידלי תווח ףיכ (Kids Farm Fun):

.עפומה תא תולהנמ ןמצע תויחה וב ,Farm Kids Farm ונלש הווחה ףיכל ם .ןצמחי אלש ךכ ררקמב ותוא ריתסמו בלח תוריהזב קובקבמ הרפה .לטפ רוחבל רבעה ךלה ,תוירטמו ימוג יפגמב ךא ,תוילולשב רוריבב תורי .היקשה תטימל ראבמ םימ יוצימב קוסע קיראש בלכה .ןיכה קרש קנעה רגרובמהב בהאתמ אל לותחהו ,םיוות םע הקיזומה תדמע ל .ףרוחל םינכומ םיגירסו ,םיטוחב הווזמה תא אלממ שבכ .קילחהל דומלל טילחה רומחהו גניפמק עסמל אצי דליה .וארתש םיקיחצמה םיבשותה לכ אל ולאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות