משחק ןטק לאידנומ באינטרנט

                                  A Small World Cup קחשמ

ןטק לאידנומ (A Small World Cup):

.הנושארה לובטופ-ינימה תופילא תא ומייקי םה םיראופמ םיעוצעצ םויכ ם .ןטק לאידנומ קחשמב קלח חקול התא .ןקחשה תאו גצייתש הנידמ רוחבל םכילע היהי .לגרודכה שרגמל רבעוי ךלש יאטרופסה ,ןכמ רחאל .ובירי לומ דומעי ךלש רוביגה .ותוא גישהל תוסנל ךרטצתו שרגמה זכרמב עיפוי רודכ .רעש וב שבכ זאו ביריה לש רעשה ןוויכל םדקתה ,רודכב הכמ התאשכ .קחשמה תא חצני ןובשחב ליבויש הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות