משחק רבח תרוצ באינטרנט

                                  Friendshape קחשמ

רבח תרוצ (Friendshape):

.הזב הז םירושק לוחכ עובירו דורו לוגיע :םיניימודמ םירוצי ינש .םיאתמה עבצב תויבוקו םירודכ ףוסאל :ולש תיפיצפסה המישמה תא אלמל ם .הזה שגרמה קחשמה תא חצנל תוסנל הרובח ךותב תויהל ,םכרובע דואמ ןיי .ביריהמ רתוי רהמ ויקלח תא ףוסאל חילצמש הז היהי הכוזה .הילע םירעהל ךיא בושחל ,הצור התאש המ תושעל ךל רשפאת תרשרשה דימת Friendshape ריהמ לכשלו תוזירזל לזאפ קחשמ אוה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות