משחק 2 םירטוש דגנ תינוכמ באינטרנט

                                  Car vs Cops 2 קחשמ

2 םירטוש דגנ תינוכמ (Car vs Cops 2):

.םיניירבע דימת אל םה הרטשמהמ חרובש ימ .בזוכ עדימ תיינק ידי לע תועטל םילוכי םהו םישנא םג םה םירטושה .Car vs Cops 2 קחשמה לש תומדה םע הרק הז .ךכב הצר אלש ומצע עשופ דיקפתב רבד לש ופוסב אוה .בר ןמז ךשמב ותוא סופתל וחילצה אלש ,םסרופמה קנבה דדוש םע לבלבתה .אולכ תבשלו םיכילהה לע ןמז זבזבל הצור אל אוהש ןוויכמ ,חורבל ץלאנ .השק דובעל ךרטצי אוה הז לעו הרטשמה תוינוכמ לש בנזהמ ומצע תא עורק .םיסונוב ףוסאל ,םירטושה תא לבלבל ,האלול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות