משחק םייתוכלמ הנותח יחרוא באינטרנט

                                  Royal Wedding Guests קחשמ

םייתוכלמ הנותח יחרוא (Royal Wedding Guests):

.הנותחל הכולמה ןומראל ונמזוה הזלאו הנא תויחא יתש .הזה עוריאב רדהנ תואריהל הצור תונבהמ תחא לכ .םהלש יומידה תא רוחבל םהל רוזעל וכרטצת םייתוכלמה הנותחה יחרוא קח .הינפ לע רופיא ולעהו רעיש בוציע תורענהמ תחא לכ ועצב ,תישאר ,ךכ ם .ןוראה תא חתפ ,הנישה רדחל סנכנ ,הז ירחא .הרוחב םע ותוא שיבלהלו דחא דגב רוחבל וכרטצת ,םש תוקפוסמה םידגבה .םיטישכתו םיילענ ףוסאל ךרטצת ויתחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות