משחק 2 ןורכיז תדילג באינטרנט

                                  Ice Cream Memory 2 קחשמ

2 ןורכיז תדילג (Ice Cream Memory 2):

.ולש ןטקה לעפמה תא חתפ ,לושיבל רפס תיבב דמלש רחאל ,ק'ג ריעצה דלי .םישנאל תונוש תומיעט תודילג לשבל הצור אוה וכותב .וז הדובעב ול רוזעל ךרטצת 2 ןורכיז תדילג קחשמב התא .התקפהל תדחוימ הנדס עיפות ךסמה לע םכינפל .תיכוכזל טלוב סיסב היהתש ינפל .דחוימ הרקב חולל רשקתהל ולכות הרקבה ישקמ תועצמאב .םינוש םימיעט םירבדב התוא טשקל זאו םיוסמ םעטב הדילגב סוכ אלמל ול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות