משחק יסאלק ופיה דיצ באינטרנט

                                  Classical Hippo Hunting קחשמ

יסאלק ופיה דיצ (Classical Hippo Hunting):

.הקירפאל עוסנל טילחה אוה םויהו יעוצקמ דייצ אוה ק'ג .םימטופופיה ומכ םייח ילעב רחא דוצל לכוי אוה זאו .ךכב ול רוזעי יסאלק םייטופופיה דיצ קחשמב התא .תוטטושמה תויח וילעש דיילג תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םיידיב םיפלצ הבור ךל היהי .שיבכה תואסכב םטופופיהה תא סופתלו םהילא ךלש הבורה תא ןווכל ךרטצת .שאב חתפ ,ןכומ היהתשכ .תודוקנ לבקתו ותוא גורהי םייח לעבב עגפש רודכ ,קיודמ ךלש ףקיהה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות