משחק יטנמור הנותח םוי באינטרנט

                                  Romantic Wedding Day קחשמ

יטנמור הנותח םוי (Romantic Wedding Day):

.הנותח אוה הרענ לכ לש וייחב רתויב םיבושחה םימיה דחא .היולב ןילמוג יסחי רורחש רורחש ןמז םוי יצח םוי יצח 1 קחרמ רצק ןמז רצק קחרמ רצק קחרמ תוריהמ רבוש .ןבל עקר לע הלע םודא םודא ההכ לוחכ לוחכ ההכ לוחכ ההכ םודא .םילמס םע דחוימ הרקב חול םקוממ היהי הז דיל .הלערו םיילענ ,הלש הלכה תלמש תא םירהל ,הרענה לש הארמה תא ןיטולחל .םירחא םירזיבאו םיטישכת לש ורות אובל זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות