משחק רא'גרהנייא באינטרנט

                                  Einherjar קחשמ

רא'גרהנייא (Einherjar):

.Einherjar םשב היזטנפ הכלממב רבד לש ופוסב התא תרגבתמ הרענ - הרוב אמור דירטמ בל לש הבוט תוכיאו הבוט תוכיא לש הבוט תוכיא .רדוק רעיב תאצמנ הרוביגה ,עסמה תא לחתה .תונכסו םימויא יוור ,הריוואה ביבס .םדאה ידי לע ,חטשה לא תאצלו םיחישהו םיצעה ןיב רבעמ אוצמל .תוצלפמו תוחור :םייטסימ םירוצי לבא ,ללכב םישנא אל ולאו דואמ םיקז .בוטה לש ןורחאה ןוחצינה ירחא םוקנל הצורו ויפנכ טשפתמ קיתעה עורה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות