משחק Adam & Eve GO באינטרנט

                                  Adam & Eve GO קחשמ

Adam & Eve GO (Adam & Eve GO):

.Adam & Eve GO קחשמב תוכישממ םדא לש ויתואקתפרה .םודא ינועבצ - הפיו רידנ חרפ הל קינעהל ןווכתמו ותבוהא תא עיתפהל .ןדעה ןג ןיב ותוא אוצמל רתונ .ףושיכהו האצמהה רשוכ לע הארמ ,המר לכב רובעל תומדל ורזע .םייח ילעב תנזה ,םיסירת ,תותלד תחיתפל םירותפכו םיפונמ לע ץחל ,ךר .םמצע םדאל ורזעי םה זאו הרזע ושקבי םהו ןכ ינפל הרק אלש המ ,םירחא