משחק לסקיפ סוטמ באינטרנט

                                  Pixel Airplane קחשמ

לסקיפ סוטמ (Pixel Airplane):

.ךיילע לטוהש ללחהמ קלח לש רויסב הפפועתה לוחכה עבצה תניפס .הז לולסמב רובעל תעל תעמ רחסמה םינאוורק ןכש ,ןאכ חוטבו טקש תויהל .ותוא שבשל לוכי יוגש דעצ לכו הנורחאל תיסחי ליחתה םירחא םיעזג םע .הלאכ םישנא הברה שיו .ךלש רוזאל הסט םיטאריפ תוניפס לש המלש הדמרא יכ ,יתימא ברקל ךופהי .הרטמה לע השקמש המ ,סוטל םידיאורטסא וליפא .לסקיפ סוטמב םודאה וקה תא תוצחל ול תתל אלו ביואה תא סורהל ,ןרמתל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות