משחק החירב ליט באינטרנט

                                  Missile Escape קחשמ

החירב ליט (Missile Escape):

.ךלש סיסבל עיגהל ידכ ביואה חטש לעמ סוטל בייח ,םיליט החירב ליט אצ .תיב םיליט םידיוצמ ביואה ימחול ידי לע ושגפנ היהת התא יעבט ןפואב .סוטמה ךותל סורקל םהש דע רגפל אלו ךלש םיעונמה לש בצקה לע סוטל םי .םינמוימו םיבכרומ םינורמת עצבמ התא םא ירשפא הז לבא ,תעדה לע תלבק .דחי םתוא ףוחדל תונמדזה ךל שיו תחא תבב םיליט המכ רגיש אוה רשאכ ת .הטקרה תא לבלבל ידכ קר ,תמ האלול תושעל ,הלולת הלילצ ןזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות