משחק קארט ןיקוק באינטרנט

                                  Cookin'Truck קחשמ

קארט ןיקוק (Cookin'Truck):

.קרטניקוק םשב המלש הרבח​​ לש הטורפ ךל שי .הפיאש לש םיאלמ םיסיכו ףסכ תצק ,תיאשמ ךל שי .ךמצע לע דובעל ותוא ץלאל ,ריעה תא שובכל הצור התא .ההז בצמה םש רבשל ביבסמ םיראשנ םתאש ינפל סוטמ .טלס - לשמל ,םיטושפ םינוכתמ םע לחתה .דועו ,תוינבגע ,בורכ ,המדא יחופת :םיליגרה םיביכרמה תא ללוכ אוה .תורחתב רשאמ רתוי לוז היהי הז יכ ,ץפמה םע ךלי טלס זאו םילוז תוקר .קיפסמ היהי אל דחא חולשמה תיאשמ בורקב ,חתפל ,דוע - ןכ לע רתי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות