משחק וקול וטומ באינטרנט

                                  Moto Loko קחשמ

וקול וטומ (Moto Loko):

.תומר עברא לע םילולסמה תא שובכל תכללו Loko Moto קחשמה לש ילאוטרי .םלוכ תא ףוקעלו ץורימה תא ליחתהל ןמזה עיגה ,הלחתהב םכל םיכחמ רבכ .םייפסכ םיחנומב בטיה יואר סרפ איבי הז יכ ,ןוחצינב קר ןיינועמ התא .דימעו קזח רתוי הברה היהי רשא ,שדח עונפוא תונקלו רגנהה רוזחל ךל .ילגלג וד רמנ לע טולשל תלוכיה תא - ךלש תונורתיה ןמ ערוג אל דחא ף .הטילש תחת םיינפואה תא רומש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות