משחק !טטהלל יל'ג באינטרנט

                                  Jelly Juggle! קחשמ

!טטהלל יל'ג (Jelly Juggle!):

.םוקמ תברקב םיפרוט לש םרדעיהו םימה דומע ךרד רדחש שמשה רואמ ונהנ .ירמגל הססומתה תונידעהש דע הב קחשל וצר םיגדהו םימל תיעוביר היירכ !טטהלל יל'ג קחשמב .םיה בשותל רוזעל לוכי התא .גנופ גניפב ומכ ותוא טועבל ידכ ,תופפועמ תוירכוס םע שיבכה תא םוסח .ללחהמ סוטל ול רשפאל אלו ענ טקייבוא לע ביגהל ידכ ליגרהמ רתוי רהמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות