Idle Time קחשמ

תמ ןמז (Idle Time):

.הילשא אוה ןמזה ,ןייטשנייא טרבלא םסרופמה ןעדמה ירבדל .דחוימ ןועש ךל שי יכ ,לכה תורמל ןמזב טולשל לוכי התא ,הנתמה ןמז ו .היינשה דיה תא ץיאמ ,ןועשל תחתמ חולה לע ץחל .תיתחתב םימקוממה םיציאמה תשולשמ דחא תא ליעפהל לכות ,שרדנה תודוקנ .תונוש תויצקנופ םיעצבמ םה ,לכ רחב .boosters שמתשהל תמר תא שדחל רתוי רהמ ורבעי םה ,םיצחה תא ץיאהל ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות