משחק תונח הייפאמ לושיב תגוע באינטרנט

                                  Cooking Cake Bakery Store קחשמ

תונח הייפאמ לושיב תגוע (Cooking Cake Bakery Store):

.רזוע ףש רותב דובעל ךרוצ שי ובש לושיב תוגוע תייפאמ תונח השדח היי .הרוה הגועה תא דימ לבקל לכוי חוקל לכ ךלש הייפאמה רחאל יכ איה ךלש .הנמזהה תא עצביש חוקלה ךלומ הארת התא .הנומתכ ךינפל יולג היהי הז .תאזה הנמה תא ןיכהל ידכ םישורדה םירצומה יולג היהי הז לע .הגוע תושעלו ךלש חבטמב םתוא אוצמל ךירצ התא .הז רובע םולשת לבקלו חוקלל הז תא תתל ,ןכומ רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות