משחק 2019 ןוט עיבג באינטרנט

                                  Toon Cup 2019 קחשמ

2019 ןוט עיבג (Toon Cup 2019):

.םלועה עיבגב קחשלו םלועה יבחרב לייטל תוריוצמ תויומד לש תווצ םע ת .ךלש תווצה רובע ךלש םינקחשה תא רוחבל ךילע היהי קחשמה תליחתב .ולשמ םינייפאמ שי ןקחש לכל יכ רוכז .לגרודכה שרגמ לע םכמצע תא אוצמל ולכות תווצה תאבה ידי לע .ךלש םיבירי היהי ינשה יצחה לע .קחשמל סנכנ רודכה טפושה לש הקירשב .ביריה לש הרטמה לא םדקתהל ידכ ךלש םינקחשה לא רודכה תא ריבעהל תוז .רעש עיקבהלו הרטמה תא תוכהל ,תונכומ ידי לע .קחשמב הכזי םינויצ ימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות