משחק טניס באינטרנט

                                  Tennis קחשמ

טניס (Tennis):

.תוקיודמ תותיבשל םורגלותוריהמב עונל ,הלועמ הקיסיפ םימלשומ טנרטניאב סינט ינקחש .ךל הדות ,ןבומכ .השק דובעל ךרטצי ביריה תא חצנל ידכ .םיקירט הברה עדוי םג אוה ,לכה ירחא .ולש בגה ירוחאמ רודכה תא לבקל לוכי התא ,הדש קמועלסנכיהל ןכוסמ דואמ הז ,טפשמה ת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות