משחק הכיסנה באינטרנט

                                  Princesses Doll Fantasy קחשמ

הכיסנה (Princesses Doll Fantasy):

.תוכיסנ לש תובוב לש םישדח םיגוס הריכמל םירכומ םינטקה םיעוצעצה תו .תנמ לע הבובה תא איבהל תשובלתה םהמ דחא לכ ףוסאל ךרטצת הריכמל םתו .תחקל היזטנפ לוד תוכיסנה קחשמב התא הז .הרעש תא קרסמ םינפה לש הבובה לע רופיא ליחהל לכות ,םידחוימ םילכ ת .הז לע םיילענ םירהל תשובלתה לש דחא גוס רוחבל ךרטצת םידגבה תא רוח .הווארה ןולחב הבובה תא םישל לוכי התא ,םייסת רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות