משחק 2 חלמה ץרא תואקתפרה באינטרנט

                                  Dead Land Adventure 2 קחשמ

2 חלמה ץרא תואקתפרה (Dead Land Adventure 2):

.Dead Land Adventure 2 קחשמה ךשמה תא שוגפל ,םיכישממ םיתמה םלועב .שיבכה לע ותוא חולשלו םיעצומה ינשמ רוביג רחב .ותוא עונמל וסני םלועה יבשות לבא ,ךרע ירקי םסק ירודכ תועבטמ ףוסא .המשנ םהל ןיאש תורחא תוצלפמו םידלש ,םיבמוז :םימיענ אל םיאשונ שוג .םיבשחנ םניא תונברוקה ןכלו ,םהמ םיבר שי ,םיאור םהש ימ לכ סרה לע .קוחרמ ןקירוש קורזל וא הנאטק תועצמאב ,םיתמה םחליהל ,תומרופטלפה ל .הנותחתה תילאמשהו תינמיה תוניפב םיאצמנ הרקבה ישקמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות