משחק 2 המרויד טוגמ באינטרנט

                                  Maggot Diorama 2 קחשמ

2 המרויד טוגמ (Maggot Diorama 2):

.ורזח םיעלות .םילחוז םירוצי לש םלש אבצ סורהל תחלצה םעפ .רהה תולגרמל תיב תונבל טילחהש רוחבל תעייס .בוש ומצע לע רזוח לכה וישכע לבא ,הוולשבו םולשב יח אוה םינש המכ ך .ןוזמ םמצעל אוצמל ידכ חטשה ינפ לא םילחוז ויה הרהמבו וברתה םה םכל .ךלש עבטמה הז - ריצקה ינבאו םיצע ךותחל .2 המרויד טוגמב עשרה תוצלפמ לש ביתנב םירוח רופחל תודוכלמ םוקמה , .הנגהל ךירצ התאש המ לכ ואצמת יכנא חול לע לאמש דצב