General Room קחשמ

יללכ רדח (General Room):

.םילרנגהו דקפמה טעמל ,םלוכ לע הרוסא הדקפמל השיגה ,המיחלה ךלהמב .םילרנגה דחא תויהל ,לרנגה לש ידוסה רדחל רודחל תונמדזהה תא לבקת ק .דויצו עוצעצ םילייח הגיהנ ,קחשמ תיאבצה המיחלה ובש לודג ןחלוש האר .לוחכ דמוע התא .םיקילק םע ביואה תא הרוי התאו ,ולש םימחולה תא ףושחי הנתומ בירי , .םילרנגה ידיב ןחלושה לש ינשה הצקב עיפוי אוה ,תורובגת חקיי ,ואבצ .קיחצמ המחלמ יקחשמ קחשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות