משחק רזיט - 2 ןוחטיבה ליג באינטרנט

                                  Age Of Defense 2 - Teaser קחשמ

רזיט - 2 ןוחטיבה ליג (Age Of Defense 2 - Teaser):

.ןוינמ-ורקהוילטרדנאינה םרז לש הרעמה לע ןגהל .םינבאוםיעלס םע םתוא קורזל .ריחמ לכב הרעמה לע ןגהל איה ךלש המישמה .ןגהל ידכ םתלוכי חתפל לגוסמ היהי התא לבא - חתפתי ביואה