משחק טפשמה תיב ןוזמ הכיסנה באינטרנט

                                  Princess Food Court קחשמ

טפשמה תיב ןוזמ הכיסנה (Princess Food Court):

.םש דומלל ידכ יתוכלמה חבטמל תכלל הטילחה הנא הנטקה הכיסנה .התיא הילא ךלי טפשמה תיב ןוזמ הכיסנה קחשמב ונחנא .לשבל ךירצ התא יכ הנמה תא תוארל ולכות ךסמה לע םתאש ינפל .ןוזמ לש ןווגמ היהי ןחלושה לע .הנמה תא ןיכהל ךרטצת ורובעש ןוכתמה ןיוצי םילמס תרוצב וילעש דחוימ .לשבל לכואה תא חקיי ןוכתמה רחא בקוע התא וישכע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות