משחק המידק ברק םיקנט באינטרנט

                                  Tanks Battle Ahead קחשמ

המידק ברק םיקנט (Tanks Battle Ahead):

.ביואה םיניירושמ בכר ילכ דגנ תוברקב קלח תחקל רתויב ינרדומה קנטה .ם"כמ הברה ול שיו רתויב תינכדעה היגולונכטה םע שומח אוה ךלש קנטה .ביואה תוחוכ שפחלו רוזאב בבותסהל ךרטצת ,םהב תודקמתה .תוברקתהל םיכלוה םתוא אצומ התאש עגרב .ביואה רבעל עילקה ירחא עילקה תא ררחשלו ףקיה תא ןווכל ךרטצת ,שא ל .תודוקנ לבקלו ביואה לש ברקה בכרה תא ףורשל ולכות ,עגפ רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות