משחק מלצרית בית קפה באינטרנט

                                  Cafe waitress קחשמ

מלצרית בית קפה (Cafe waitress):

.לוכאל ךלש הדעסמל םיאבש תוחוקל תרשת התאש המ תושעל ךירצ התא הזה קחשמב תירצלמ הפ !ךלש הנמזהה לש ןמז הברה םיכחמ אל םירקבמהש ךכ ,הז תא השעת !רהמ םתוא תושעל זא !התואנ הקוזחת לע הברה ןיבמש הנושאר הגרדממ דבוע התא ,לכה ירחא .ףסכ רתוי חיוורהל ידכ םיבר תוחוקל שמשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות