משחק הרירגה תיאשמ ענמיה באינטרנט

                                  Avoid The Tow Truck קחשמ

הרירגה תיאשמ ענמיה (Avoid The Tow Truck):

.הנוכנ אלה הינחה לש היעב ינפב ודמע אל םיגהנ הזיא .ןוכנה םוקמב תינוכמה תא תונחהל רתוי השק תויהל ךפוה אוה ,megacities קנע דחוימבו .תויאשמ רובע דחוימב ןוכנ הז .דבכ דואמ טושפ תויהל לוכי הז ,ןעטמה תא תאשל ןכמ רחאלו ,םיקולב המכ רוצעל לוכי א .הקספה תויהל הלוכי אלש ררבתה לבא ,םוקמ תברקב םישענ ונחנאו חוקלה לש תונחל הרוחס .האנ רתאב התוא םירהל תינוכמה רבעל הנפו קפואב ררג תיאשמ עיפוה דימ .ערה הנפמה ןמ חורבל הרירגה תיאשמ Avtok הרזע