משחק יר'ג לש ץורימה באינטרנט

                                  Jerry Friendly Race קחשמ

יר'ג לש ץורימה (Jerry Friendly Race):

.תונטק תוינוכמב ףיכ ץורמב קלח תחקל ןמזמ הצור יר' ג .הביס יתאצמ טושפ זאו .ץורמ תיתודידי יר'ג ארקנש תויורחתב תופתתשה לש דועית שי יכ הליג ןטקה רבכעה .ןושארה םויסה וקל עיגהל ףאוש טושפ לבא ,ביריב עגופ אל דחא ףא ובש ,םירבח לש עזג .הלחתהב שממ הצובקה ןמ קתנתהל ףידע םיגיהנמה ןיב לולסמה תא רובעל ךירצ התא הז לעו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות