Christmas Party Hidden Objects קחשמ

םירתסומ םיטקייבוא הגלפמה דלומה גח (Christmas Party Hidden Objects):

.םירבחו החפשמ יבורק לש לגעמב הזה גחה תא גוגחל םיפידעמ םה ,ללכ ךרדב :דלומה גח ב .דלומה גח ברע תא תולבל ימ םע תויהל םהב בשחתהב ,םירבח לש הצובק סנכל טילחה ונלש .םיחרואה השיגפל ןנוכתהל רוביגל רוזעל לוכי התא לבא ,ונילע ותוא טפוש ונחנא .ריסהל שי יכ םירתוימ םיטירפה לכ לש םיאלמ ולש םירדחה .םירתסומ םיטקייבוא דלומה גח תביסמב תגסלו אוצמל ךירצ התאש םיטקייבוא לש המישר שי .תינולחה לש ןוילעה קלחב םימקוממ םה .אבה שופיחהמ ךתעד תא חיסי וא ךל עירפי אל רבכ אוהש ךכ ,ההכי אצמנש טירפה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות