Christmas Bathroom Cleaning קחשמ

(Christmas Bathroom Cleaning):

.הנשה שאר ידי לע ולש היטבמאה רדח תא תוקנל טילחה סואלק הטנס .ארונ ןגלב ושעו ותוא ורקיב םינטקה םייפלאה וירבחש ירחא דחוימב .הארש הממ דרחנו אב אוה .לבזב גזוממו הפצרה לע וישכע בכוש ,םיוו לע יולת היה וא םיפדמה לע בכש ,דמעש המ ל .תיתימא הדיח רוביג תומדה הרזע .טירפ לכ רובע םוקמ אוצמל ךילע .הז לע טקשב ראשיי טקייבואה תא ,ןוכנ הז םא .לסב תכלכולמ הסיבכ ילדב לבז םישל .דלומה גח יוקינ היטבמאה רדחב הפצרה תא אטאטל ךולכלה תא בגנל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות