משחק הלצה הטנס באינטרנט

                                  Santa Rescue Sleigh Reindeer קחשמ

הלצה הטנס (Santa Rescue Sleigh Reindeer):

.דרוי גלשה רחאל חתפנ חרקה תרעמ תא רוקחל יאמצע ןפואב טילחה יבצ סואלק הטנס .תונתמ קפסל ידכ בורקב בוזעל ךרטצי הטנסש ובשח אל םה .חרקה ךותל ואפק תולחזמה תאו ,דוביאל וכלה םייחה ילעב ,הרעמה ךותב תחא םעפ .בער יבצ רומשלו םילייא תלחזמ הלצהה הטנס ולש בכרה תא אוצמל ךלש אבס הרזע .םש םלעיהל אל רהזיהל ךילע לבא ,תורעמל תכלל ךירצ םג התא .םישורדה םיטירפה תא ףוסאלו םילזאפ רותפל ,םיזמרה תא ספספל אל ,ביבסמ לכה דומלל ת .דלומה גח תא רמוש התא ,יבצה רמוש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות