משחק ןוכיס לש ROV שיבכ באינטרנט

                                  ROV Road of Venture קחשמ

ןוכיס לש ROV שיבכ (ROV Road of Venture):

.לע םיעדוי אל ונחנא רשא ,שחרתהל םייפא תוברק זאו רובש הז םימעפל לבא ,ןוזיא לע ר .דחא והשימ רוחבל ךירצ התא ,םחליהל םילוכי אל םה תאז םע דחי .ולשמ תודחוימ תולוכי שי דחא לכל .םינוש תומוקמב םיעיפומ םואתפ ,טרופלט לוכי ןאו תמלשומ הרוצב המיחל תויונמא ןמא אוה ,ןמוימ םחול אוה ,"הדח ךתוח"הנוכמה ,םחולה .קנט ומכ ,ךרד שממ לעופ ,הדלפ ןוירש שובל ,יתוכלמה ריבאהו ,ברקב םישחל ליעפהל ףיד .ןוכיס לש שיבכ ROV ב חצנל לע דחא לכ רחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות