משחק באינטרנט

                                  Nickelodeon Surf`s up! קחשמ

(Nickelodeon Surf`s up!):

.ןכל םדוק םש ויה אלש ,ידמל םיהובג םה יכ םא ,םיארונ הכ םניא םילגה םוטוב יניקיבב .הייחשל םישרק המכ איצוהו ןוראב טטיח אוה ,רודיבה בצמב שמתשהל טילחה גופסבוב .ולש השילגה תויונמוימ רוכזי רוביגה תאו םהמ דחא לכ םירהל ול רוזעת התא .תונוש תויומד ףוקעל ,םילגב תוחשל טילחה רוביגה קר אל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות