משחק באינטרנט

                                  Tank Game: Online קחשמ

(Tank Game: Online):

.םיעוצעצ לש םלועל ךתיא ךלנ ןווקמ קחשמ קנט קחשמב .תונידמה תחא לש אבצב קנט דקפמכ שמשת התא .םהב םחליהל ךרטצת ,ביוא שוגפת םא .ביואה לש םיקנט לע תוריל ךלש חתותה תא ןווכל ביואה לש שאה וק תא בוזעל ךרטצת ,קנ .ותוא סורהל התא ,ביואה לש תינוכמה תא הכמ התא םא .ךלש ןוירשה תמר תא תולעהל ולכוי יכ שרגמה לע םודא בלצ ויהי