משחק Pew Pew na שאר באינטרנט

                                  Pew Pew na Head קחשמ

Pew Pew na שאר (Pew Pew na Head):

.םימד תומיע לש זכרמב ךמצע תא אצמת התא .התוא סורהל הסנמ איה וישכעו םירחאה תא הזיגרה והשכיא תוטפורמה תויומדה תחא .םחליהל ןכומ אוה לבא ,דבל ןכסמה .םיסט רבכ םייניש ךויח םע שארה סעכמ םימודאה ,ול רוזע .לזמה שיב תא ךושנל טושפ םה תרחא ,ברקתהל םהל תתל אל ,םהב תוריל .בורק םיביוא רשפאל אל ,ומצע לע ןגהל תונמוימב לוכי רוביגה ךכ ,זירזו םכח תויהל