משחק בלכ דגנ לותח באינטרנט

                                  Cat vs Dog קחשמ

בלכ דגנ לותח (Cat vs Dog):

.םירידנ םיגירח םע unreconcilable םיביוא - םירקמה בורב םיבלכו םילותח .הדבוע הזו רדתסהל השק .םיצע לע ספטל תלוכיה ידי לע קר רמשנ ןכסמה עישומו ירחא ץר דימ אוה ,לעופ לותחה ת .בלכה לש הנגהה לע רבגתהל לותחל רוזעל לכות בלכה תמועל לותחה קחשמב .ףיצרה ןמ ןכסמה רוציה תא קורזל םג ילואו סעוכ לבא ,ןטק אוה יכ םא ,ךרדה לע רוג ש Zaprygivayte ינשה ןוויכל ךלה ביואה ובש עגרה תריחב ,הלעמל. .תודוקנ ילמיסקמה ןויצה תאו ךורא קחרמ לע רבגתהל ירשפא היהי אל הז תרחא ,תוזירזב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות